آموزش اورکد

3 09 2007

این آموزش شامل  4 بخش هست:

ورود به ایجاد پروژه جدید : CAPTURE

نحوه آوردن قطعات و سيم کشی

تحليل گره DC

منابع وابسته

( Transint )  تحليل ترانزینت

بررسی مدارات یکسوکننده

برش دهنده ها

DC SWEEP

به دست آوردن ولتاژ شکست زنر

منحنی مشخصه BJT

جاروب پارامترهای توان ماکزیمم

محاسبه بهره OP-AMP

محاسبه بهره تقویت کننده ترانزیستوری

محاسبه پهنای باند تقویت کننده ترانزیستوری

تحليل مدارهای دیجيتالی

یافتن معادل تونن و نورتن مدار

فاز در مدارت سلفی و خازنی

آموزش اورکد dll

Advertisements