آی سی 555

31 01 2011

 دارای حدود 100 مدار که با آی سی 555 کار می کنند.

دانلود کتاب 50 – 555 Circuits 

 

Advertisements