آموزش ویژال بیسیک

3 09 2007

این آموزش شامل 4 PDF می باشد

PDF1

آشنايي با زبان برنامه نويسيVisual Basic

محيط و ابزارهاي برنامه نويسي زبانVisual Basic

ايجاد يك برنامه كاربردي

طراحي فرم

تنظيم ويژگي Propertyدر فرمها

Event و Methodها در فرم

Clicking Buttonsيا كليدهاي اجرايي عمليات خاص

امكان نمايش و ورود متن

اجزاي تشكيل دهنده صفحه طراحي

ذخيره پروژه

PDF2

متغيرها

آرايه ها(Arrays)

PDF3

ثابتها Constants

عملگرهاOperators

زيرروالها Subroutines

Functions

Modules

PDF4

ابزار برنامه نويسي موجود درMenu Bar

dllآموزش ویژال بیسیک

Advertisements